Bobehandling under en konkurs

Hvad er en
bobehandling?

south

 

Hvad er en bobehandling?

En bobehandling er en proces, hvor en kurator udpeget af skifteretten opgør aktiver og passiver for en person eller virksomhed, der er erklæret konkurs. Processen kendes også som en konkursbehandling. I løbet af processen er det udelukkende kurator, der kan råde over personens eller virksomhedens aktiver. 

Reglerne om behandlingen af et konkursbo findes i konkursloven. 

Er du usikker på, hvad en kurator er? Bliv klogere på kurators ansvar og opgaver. 

Hvad sker der under en konkursbehandling? 

En konkursbehandling, også kendt som en bobehandling, omfatter mange elementer, som skal undersøges af kurator. Antallet og arten af elementer afhænger af det konkrete konkursbo – og dermed af den person eller virksomhed, som er taget under konkursbehandling. 

Som en væsentlig del skal aktiver og passiver undersøges. Kurator lever op til det centrale formål med en konkursbehandling, når kurator er i stand til at sikre en afhændelse af konkursboets aktiver til markedets højeste pris samtidig med, at kurator kan kontrollere og revidere kreditorernes tilgodehavender. Formålet med kurators arbejde er at sikre, at de godkendte kreditorkrav opnår højest mulige dividende. I dividendeberegningen følger kurator konkursordenen, der er en måde at inddele og prioritere kreditorernes krav til konkursboet. 

Det er således ikke sjældent, at der ved en godt forberedt og vel gennemført konkursbehandling, kan fastholdes eller opstå yderligere eller ny virksomhed og dermed bevarelse eller skabelse af nye arbejdspladser.

Er alt gået efter bogen? 

Det danske samfund og erhvervsliv er ikke tjent med, hvis der er personer, som opnår fordele ved at omgå alle regler og drive virksomhed uden skelen til, om virksomheden går konkurs eller ej. 

Kurator skal derfor undersøge følgende tre forhold for at opfylde det offentlige samfunds forventning om retssikkerhed og fri konkurrence:

  1. Er der begået forhold, som kan give anledning til politimæssig efterforskning?
  2. Har ledelsen udvist groft uforsvarlig forretningsførelse eller ansvarspådragende adfærd i perioden op til konkursen?
  3. Er der foretaget handlinger, som uretmæssigt begunstiger en eller flere kreditorer i konkursboet?

Hvis kurator finder, at dette er tilfældet, kan der ske en omstødelse af handlingerne.

Få hjælp af en insolvensadvokat

Sådan afsluttes en konkursbehandling

Under en konkursbehandling skal kurator løbende orientere konkursboets kreditorer og skifteretten om kurators arbejde og resultatet af de undersøgelser, som kurator foretager. 

Når personens eller virksomhedens aktiver er solgt, kontrol og gennemgang af krav er sket, alle undersøgelser er afsluttet og eventuelle retssager, der følger af undersøgelserne, er konstateret, kan behandlingen af konkursboet afsluttes. 

Det sidste punkt i konkursbehandlingen er, at kurator udarbejder et boregnskab. Boregnskabet indeholder en opgørelse af boets aktiver samt omkostninger forbundet til kurators arbejde herunder en indstilling om vederlag til kurator. Boregnskabet skal godkendes af både kreditorer og skifteret.                    

Hvor lang tid varer en konkursbehandling?

Der er stor forskel på, hvor lang tid en konkursbehandling varer. Behandlingstiden afhænger nemlig af, hvor mange og hvilke aktiver, der er i konkursboet, og hvilke krav og typen af krav, der er anmeldt i konkursboet. 

I et konkursbo, hvor der kun er få aktiver, kan konkursbehandlingen afsluttes forholdsvis hurtigt. Her vil tidsrammen fra begyndelse til afslutning typisk være 6 til 18 måneder. Hvis der er mange aktiver og kreditorer, kan konkursbehandlingen tage længere tid.

Det er derfor ikke muligt at give et eksakt svar på, hvor lang tid en konkursbehandling varer. Når det er sagt, bestræber kuratorer og skifteretten sig på at afslutte konkursbehandlingen så hurtigt, som det er forsvarligt muligt. 

Hvad sker der når konkursbehandlingen er afsluttet?

Hvad der sker, når konkursbehandlingen er afsluttet, afhænger af, om der er tale om et konkursbo efter et selskab eller efter en person. 

  • Selskab: Selskabet bliver registreret i Erhvervs- og selskabsstyrelsens register som ”ophørt efter konkurs”. Det betyder, at selskabet ikke eksisterer længere.
  • Personlig konkurs: Behandlingen omfatter udelukkende personens aktiver og passiver på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse. Det betyder blandt andet, at en person, der tages under konkursbehandling, ikke skal aflevere de indtægter, som tjenes efter dekrets afsigelse til konkursboet. Den gæld, som ikke dækkes gennem aktiver i konkursboet, består efter konkursdekrets afsigelse. For at blive fri for gammel og uoverstigelig gæld har personen herefter mulighed for at søge gældssanering. 

Har du spørgsmål? Vi er klar til at hjælpe

En konkursbehandling er en kompleks og krævende proces, som stiller krav til alle involverede. Vi forstår derfor godt, hvis du har spørgsmål. Hos Danske Insolvensadvokater er vi mere end 300 specialiserede advokater, som kan svare på dine spørgsmål og hjælpe dig sikkert gennem en konkursbehandling. 

Få hjælp af en insolvensadvokat

keyboard_arrow_up