Virksomhedsoverdragelse

Hvad er en
virksomhedsoverdragelse?

south

 

Hvad er en virksomhedsoverdragelse?

Et ejerskifte af en virksomhed, der drives i et selskab, betegnes ofte som en virksomhedsoverdragelse. 

Ejerskiftet kan i nogle tilfælde omfatte et ejerskifte af selskabets ejerandele (altså overdragelse af aktier eller anparter mellem en sælger og en køber), mens der andre gange er tale om ejerskifte af selskabets virksomhed (fast ejendom, driftsmidler og driftsinventar, varelager, tilgodehavender, lejemål, medarbejdere mv.) fra en sælger til en køber.

I en insolvensretlig sammenhæng er det kun, når der sker et ejerskifte af selskabets virksomhed, således at det sælgende selskab efter virksomhedsoverdragelse ikke længere ejer den solgte virksomhed, men i stedet ejer den købesum, som køber har betalt for virksomheden, at betegnelsen virksomhedsoverdragelse benyttes.

Mange versioner af overdragelser

Virksomhedsoverdragelse kan ske i mange tilfælde og i mange versioner.

En virksomhedsoverdragelse foreligger i alle tilfælde, hvor der overføres en virksomhed, så der sker en udskiftning af den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for virksomhedens drift og som af den grund påtager sig en arbejdsgivers forpligtelser over for arbejdstagerne i virksomheden. For at tale om virksomhedsoverdragelse kræves det, at virksomheden efter overførelsen har bevaret sin identitet. Det er derimod uden betydning, om der sker en overførsel af ejendomsretten til virksomheden, og om overførelsen baseres på en direkte kontraktrelation mellem overdrager og erhverver. 

Overdragelsesbegrebet omfatter derfor køb, herunder af konkurs- eller dødsbo, gaveoverdragelse, fusion, omdannelse af personligt drevet virksomhed til drift i selskabsform, overførelse ved forpagtning, leasing, franchising og andre tilfælde, hvor en virksomhed fortsætter med en ny indehaver, herunder »privatiseringer« bl.a. gennem udlicitering.

Hvad er fordelen ved en virksomhedsoverdragelse?

En virksomhedsoverdragelse uden for et insolvensretligt perspektiv kan være motiveret af, at der fra en industriel køber (erhverver) kan opnås fordele ved i stedet for løbende at skulle købe know how, varer eller tjenesteydelser fra en leverandør, på én gang at blive ejer af samme aktiviteter, som tidligere var ejet af leverandøren. På den måde ligger fortjeneste og den fremtidige sikring ikke længere ligger hos leverandøren, men hos køber. 

Tilsvarende motivation kan opstilles for en virksomheds kundeside. Eksempelvis kan en producent af biler være interesseret i ikke kun at opnå fortjeneste ved at sælge biler til en grossist, men at få direkte adgang til slutkunderne, samt at få andel i merprisen, kunderne betaler, ved at købe grossistens virksomhed. 

En virksomhedsoverdragelse uden for et insolvensretligt perspektiv kan også være motiveret af, at der fra en investor (erhverver) kan opnås fordele ved at opkøbe, udvikle og eventuelt sammenlægge eller adskille og herefter sælge hele eller dele af virksomheden med fortjeneste.

Få hjælp af en insolvensadvokat

Virksomhedsoverdragelse vs. ejerskifte

Forskellen mellem en virksomhedsoverdragelse og et ejerskifte af et selskabs ejerandele er, at der ved en virksomhedsoverdragelse oftest opregnes og prissættes konkrete ejendele og ejendomme og noget sjældnere også forpligtelser (fx i forhold til leje- eller leasingkontrakter). Ved en virksomhedsoverdragelse er det derfor kun de opregnede ejendele og eventuelle forpligtelser, der følger med i overdragelsen, og køber opnår ikke ret til - men hæfter heller ikke for - andre forpligtelser end de aftalte. 

Ved et ejerskifte af andele i et selskab følger der med ejerskiftet hele den juridiske person – selskabet – og alt hvad der følger i selskabet uden nærmere beskrivelse. 

En køber af et selskabs samlede ejerandele kan ikke på samme måde som ved en virksomhedsoverdragelse beskytte sig mod overtagelse af latente, men endnu ikke fremsatte eller uvisse, krav – det der også kaldes den ukendte residuale forpligtelse i drøftelser og forhandlinger om vilkår for en virksomhedsoverdragelse.

Hvad skal du være opmærksom på?

Ved en virksomhedsoverdragelse i insolvensretlig sammenhæng er det en fordel, at der efter en analyse af, hvad der er de profitable dele af et selskabs virksomhed, kan opnås en vurdering og en prissætning samt gerne et salg af netop disse dele. På den måde kan betalte købesum anvendes til dækning af de kreditorer og forpligtelser, der, som følge af opregning af ejendele og forpligtelser, ikke følger med en virksomhedsoverdragelse til køber. 

Virksomhedsoverdragelsen resulterer derfor ofte i en udskilning og kapitalisering af de overskudsgivende dele af en virksomheds aktiviteter, der prissættes til alles bedste, fremfor at virksomhedens aktiviteter går tabt. Hos sælger – oftest konkursboet – anvendes salgsprisen fra salget af aktiviteterne til den højest mulige dækning af alle kreditorkrav i konkursordenen. 

Få styr på værdien af virksomheden

Et vigtigt element i forbindelse med virksomhedsoverdragelse i en insolvent situation er at afklare, hvad den korrekte værdi af virksomheden er i forhold til markedet. Den rigtige værdiansættelse skal sikre, at hverken det sælgende selskab, køber eller deltagende rådgivere bliver gjort ansvarlige for at have solgt til favørpris eller på vilkår, der ikke har givet en ligelig behandling af alle kreditorkrav. 

Et dyk ned i loven

Der er få egentlige lovbestemmelser, der regulerer virksomhedsoverdragelser. De vigtigste er:

  • Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Loven, der skal beskytte virksomhedens medarbejdere, bestemmer, at hvis der sker ejerskifte af en virksomhed (de facto og også når dette er uden egentlig aftale), indtræder der tvungent debitorskifte. Et debitorskifte resulterer i, at den nye arbejdsgiver automatisk hæfter for alle forpligtelser over for ansatte, hvis ansættelsesforhold ikke ved overdragelsen var bragt til ophør. Det skal med andre ord ikke være muligt for en ejer af en virksomhed at sælge virksomheden bort til en ny ejer og opnå hele fortjenesten, uden at virksomhedens medarbejdere sikres deres rettigheder.
     
  • De danske konkursregler er her unikke – og er efter COVID 19 tilpasninger blevet yderligere unikke, idet en køber, der på reelle vilkår erhverver en virksomhed fra en virksomhed under [rekonstruktionsbehandling] eller et konkursbo, alene overtager forpligtelser overfor medarbejderne fra det sælgende selskabs tidspunkt for indledning af rekonstruktionsbehandlingen eller i tilfælde af konkurs fra konkursdag og frem og ikke fra en tidligere periode, og da kun for de medarbejdere, som rekonstruktør eller kurator ikke har opsagt og fritstillet. Gennemføres der straks før indledning af rekonstruktionsbehandlingen eller uden forudgående rekonstruktionsbehandling før konkursen - eller i et forsøg på omgåelse af konkurs - virksomhedsoverdragelse, overtager køber af virksomheden efter hovedreglen med stor sandsynlighed alle de historiske og fremtidige forpligtelser over for samtlige ansatte.
     
  • Konkurslovens bestemmelser om virksomhedsoverdragelse under en rekonstruktionsbehandling indebærer en set fra et insolvensretligt perspektiv fordelagtig undtagelse til hovedreglen om, at ændring af en juridisk part i en aftale kræver samtykke fra den anden / de andre part(er). En virksomhed, som eksempelvis driver restaurantionsvirksomhed fra et lejemål på en attraktiv adresse, kan således som udgangspunkt ikke uden udlejers samtykke overdrage rettigheder i henhold til lejemålet til en anden. Det samme gælder for leasingkontrakter og som udgangspunkt alle andre gensidigt bebyrdende aftaler. For at styrke muligheden for at redde virksomheder er det særligt for virksomhedsoverdragelse under en [rekonstruktionsbehandling] både som fast track eller som led i en plan eller forslag bestemt, at der kan gennemføres overdragelse af rettigheder i henhold til lejemålet, i henhold til leasingkontrakten og i henhold til andre løbende aftaler til en anden ny ejer uden at skulle indhente samtykke fra aftaleparten; her udlejer, leasinggiver eller aftalepart.
     
  • Bestemmelserne i lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og konkursloven om virksomhedsoverdragelse er med COVID 19 tilpasninger yderligere blevet forstærket af tilpasninger i lov om lønmodtagernes garantifond, således at Lønmodtagernes Garantifond siden 15. august 2021 for medarbejdere skal fremskynde udbetaling for perioden inden indledning af rekonstruktionsbehandlingen således som i dag under konkurs, når medarbejdere er opsagte og ikke videreførte. Med ændringen sikres det som noget nyt, at de medarbejdere, der har været ansat i virksomheder, der indleder rekonstruktionsbehandling eller som ikke videreføres af rekonstruktøren under en rekonstruktionsbehandling ikke længere skal vente på at rekonstruktionsbehandling enten bliver en succes, således at virksomheden betaler manglende løn eller bliver til en konkurs, hvor medarbejderne har krav på dækning hos Lønmodtagernes Garantifond. Lønmodtagernes Garantifond skal fremover foretage udbetalinger af lønrestancer mv. allerede i forbindelse med indledning af arbejdsgiverens rekonstruktionsbehandling for så vidt angår krav fra lønmodtagere, der før eller under rekonstruktionsbehandlingen er opsagt og fritstillet. De eksisterende regler om betaling af løn til tiden for ansatte, der er videreførte, og mulighed for virksomhedens optagelse af lønlån hos Lønmodtagernes Garantifond fortsættes ovenikøbet, således at der kan optages lån også op til en måneds løn, der forfaldt før rekonstruktionsbehandlingen.

Hvem beslutter at gennemføre en virksomhedsoverdragelse?

Indgåelse og gennemførsel af en virksomhedsoverdragelse beror på en frivillig aftale mellem sælger og køber. Når det helt undtagelsesvist sker, at en virksomhedssælger, som følge af manglende betaling eller andre uoverensstemmelser, får bistand fra fogedretten til at tage en virksomhed tilbage, betragtes dette i relation til de ovennævnte lovbestemmelser ikke som virksomhedsoverdragelse og således heller ikke med de konsekvenser, der er beskrevet tidligere på siden.

Hvad er omkostningerne ved en virksomhedsoverdragelse? 

Omkostningernes størrelse varierer betydeligt og afhænger af arbejdets omfang, virksomhedens og virksomhedsoverdragelsens beskaffenhed, de involverede rådgiveres ansvar og det opnåede resultat. 

Det er ikke muligt at skønne størrelsen af omkostningerne uden en nærmere afgrænsning og værdiangivelse.

Hvem betaler?

Hvem der betaler, og hvem der betaler for hvilke dele, beror på parternes forhandling og aftaler. 

Vi er klar til at hjælpe dig godt videre

Hos Foreningen Danske Insolvensadvokater kan du finde en insolvensadvokat, der kan hjælpe dig. Helt konkret er vi specialister i at analysere omfanget af og konsekvenserne af en virksomhedsoverdragelse i tilfælde af insolvens for det sælgende selskab eller den sælgende virksomhed. Har du brug for hjælp til det? Så klik på linket nedenfor for at finde en specialiseret insolvensadvokat tæt på dig. 

Få hjælp af en insolvensadvokat

keyboard_arrow_up