Rekonstruktørens opgaver

Rekostruktion

Hvad er rekonstuktørens opgaver?

south

 

Hvad er en rekonstruktør?

En rekonstruktør er en person, der foreslås af virksomheden eller virksomhedens kreditor, der ønsker rekonstruktionsbehandling, og som udpeges af skifteretten. Rekonstruktøren overtager – medmindre der træffes beslutning herom – ikke ledelsen af den insolvensramte virksomhed, således som det gælder for en kurator.

Under rekonstruktionsbehandlingen sørger rekonstruktøren for at varetage kreditorernes interesser – altså de personer eller virksomheder, som en person eller en virksomhed skylder penge, blandt andet således at dividenden til kreditorerne ikke forringes, og således at der fra ledelsen træffes beslutninger, der forringer eller forrykker kreditorernes retstilling. Rekonstruktøren bør – sammen med en eventuelt udpeget regnskabskyndig tillidsmand – vurdere og gennemføre virksomhedsoverdragelse eller akkord eller en kombination heraf, og hvis dette ikke kan lykkes indstille virksomheden.

Rekonstruktørens opgaver

En rekonstruktør bør tage højde for følgende forhold i virksomhedens drift og valg af rekonstruktionsmodel.

Rekonstruktøren bør indledningsvist finde og sikre virksomhedens aktivere, så andre personer eller virksomheder ikke råder over aktiverne; dette for at sikre virksomhedens kreditorer den største dækning for krav mod virksomheden. I sikringen ligger et stort element af afhøringer af virksomhedsdeltagere, analyse af ejendomsretsregistreringer, analyse af pant eller fortrinsstilling samt analyse af virksomhedens selskabsdokumenter for afklaring af indgåede aftale på alle niveauer og områder, leverandører, kunder, medarbejdere, lejere, udlejere, domæner, rettigheder mv.

Rekonstruktøren bør samtidigt orientere om indledning af rekonstruktionen, så alle de virksomheder og personer, der har krav mod virksomheden, kan anmelde krav og - efter rekonstruktørens gennemgang og vurdering af kravene - få deres andel (dividende) af værdien af eventuelt de solgte ejendele eller akkordbetalinger (oftest til delvist dækning af det anmeldte krav), og således at der sikres en konsekvent opdeling af ”gamle” og ”nye” krav, som under rekonstruktionen kommer til at skulle dækkes forskelligt.

Rekonstruktøren repræsenterer ikke rekvirenten af rekonstruktionen eller andre konkrete eller specifikke interesser men samtlige kreditorers interesser. Rekonstruktøren skal således til stadighed og kontinuerligt ved anvendelse af enhver form for likviditet sikre, at likviditetsanvendelse fører til stadig større dækning for kreditorerne, eller hvis dette ikke er tilfældet, indstille virksomhedens tabsgivende drift, således at dividenden til kreditorerne ikke forringes.

Det er som udgangspunkt virksomhedens ledelse, som drifter og leder virksomheden under rekonstruktionen, men dette sker meget ofte efter instruks (legitimation og bemyndigelse) fra rekonstruktøren, da handlemønstret i relation til ”gamle” krav, reklamationer, fogedsager, inkasso mv ofte er anderledes end under virksomhedens ikke insolvente daglige drift. Der må således som det væsentligste ikke betales gæld, uden at betaling er i overensstemmelse med konkursordenen. Denne påkrævede ændring i handlemønster betyder ofte, at virksomhedens ledelse ikke selv kan bestemme, hvem han eller hun vil betale til, og at rekonstruktøren vil blive inddraget i et betydeligt antal afklaringer om korrekt insolvensretlig ikke forringende eller forrykkende anvendelse af likviditet og provenu fra igangværende virksomhed.

Virksomhedens ledelse bevarer ikke altid ledelsen af virksomhedens drift. Hvis der eksempelvis er tale om et kapitalselskab, kan rekonstruktøren eller fordringshaver, som repræsenterer 25 % af det kendte stemmeberettigede beløb, anmode skifteretten om at træffe beslutning om, at rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden og bliver registreret i Erhvervsstyrelsen som ledelse; dette ofte ved ledelsens svigt eller manglende samarbejdsvilje.

Rekonstruktøren bør undersøge og vurdere, hvad årsagen til rekonstruktionen er, herunder om der er noget at bebrejde virksomhedens hidtidige ledelse eller de aktuelle ledelsespersoner. I den forbindelse tager rekonstruktøren stilling til et muligt erstatningsansvar for manglende eller kritisabel ledelse – dette er kendt som ledelsesansvaret.

Rekonstruktøren bør undersøge og vurdere, hvorvidt konkurslovens princip om forholdsmæssig ligedeling mellem kreditorerne er blevet brudt. Hvis der foreligger brud, skal rekonstruktøren undersøge, om der er grundlag for at fremsætte krav om eller indlede retssag om omstødelse for at få værdien af betalinger, sikkerheder eller ejendele tilbage i virksomheden for på den måde at øge dividenden til alle kreditorer.

Rekonstruktøren bør vurdere og orientere til virksomhedens kreditorer, om virksomhedens ledelse har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, som kan give anledning til at pålægge ledelsen konkurskarantæne; dette for at kreditorer blandt andet kan vurdere, om de har tillid til, at den hidtidige ledelse fortsætter virksomheden, der søger rekonstruktion.

I afklaringen af valg af rekonstruktionsmodel – virksomhedsoverdragelse eller tvangsakkord eller en kombination heraf – bør rekonstruktøren afklare hvem, der efter en vurdering af kendte krav, er de stemmeberettigede kreditorer, således at kommunikationen kan tages hertil for afklaring om tilsagn til medvirken samt afklare det juridiske grundlag for en virksomhedsoverdragelse – en due diligence i mange sammenhænge svarende til overdragelse af en virksomhed uden for insolvens og ved brug af datarum og det regelsæt og procedure herfor af fortrolighed og GDPR compliance, der gælder herfor – for at sikre, at en virksomhedsoverdragelse kan gennemføres overfor alle de heraf berørte parter.

I valget af model af rekonstruktion bør rekonstruktøren tage stilling til forholdet til kapitalselskabers ejere herunder ejeres beslutninger på generalforsamlinger som element af eller til støtte for en rekonstruktion.

Under hele forløbet af en rekonstruktion i øvrigt på baggrund af regelgrundlaget for den konkrete virksomhed bør rekonstruktøren sikre, at driften foregår på et lovligt grundlag, hvad enten virksomheden er en frisørforretning med fem ansatte og fire frisørstole og med stillingtagen til brug af kemikalier og værktøjer på kunderne samt udsugningsforhold eller om virksomheden er en billeasingvirksomhed, som skal opfylde hvidvaskindberetninger, forbruger- og markedsføringsregler samt ikke mindst specifikke for denne branche bilafgiftsregistreringsregler og de hertil for leasingselskaber hørende skatteregler – dette uagtet, at det er virksomhedens ledelse, der driver virksomheder fortsat. Det forudsættes nemlig, at rekonstruktøren i enhver sammenhæng sanktionerer, hvilke dele af virksomheden, der lovligt skal drives videre, og hvilke der skal stoppe.

Under hele forløbet af en rekonstruktion bør rekonstruktøren endvidere sikre anvendelse af de retsmidler til bevissikring, afhøringer, beslaglæggelser, som konkursloven giver mulighed for for at beskytte virksomhedens aktiver og drift.

Under hele forløbet af en rekonstruktion bør rekonstruktøren ydermere sikre medarbejderes retstilling i forhold til Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, Lov om Lønmodtagernes Garantifond, Lov om kollektive afskedigelser (masseafskedigelsesloven) samt naturligvis den øvrige ansættelsesret, som denne følger for ledelse, funktionærer, overenskomstansatte, lærlinge mv.

Endelig bør rekonstruktøren for såvel den frivillige akkord og som for tvangsakkord tage højde for den skattemæssige situation for den person eller den virksomhed, der skylder penge til kreditorer. Rekonstruktøren bør sikre, at de skattemæssige regler om en samlet fordringshaverordning til markedskurs følges, så der ikke kan siges at være givet virksomheden en ellers skattepligtig fordel ved en (ofte betegnet singulær) akkord, og at det samtidigt sikres , at der ikke sker en tilsidesættelse af de såkaldte tvangskreditorers interesser.

Har du brug for hjælp?

Rekonstruktion af virksomheder er ofte svære at håndtere – uanset din virksomheds situation.

Kom trygt igennem processen med hjælp fra en insolvensadvokat, som kan rådgive dig og svare på dine spørgsmål om rekonstruktion

Få hjælp af en insolvensadvokat

keyboard_arrow_up