Rekonstruktion

Bliv klogere på
rekonstruktion

south

 

Hvad er en rekonstruktion?

Rekonstruktionen er et forløb, hvor en insolvent skyldner – enten en virksomhed eller privatperson – kan forsøge at redde sin økonomi. 

Hvordan gør du så det? Det er der mange svar på. Men et typisk eksempel er, at den insolvente virksomhed sorterer sin tabsgivende dele af virksomheden fra. 

En rekonstruktion kan bestå af enten en akkord eller en virksomhedsoverdragelse – eller en kombination heraf. Der findes to former for akkord, som kan kombineres: 

1. En procentvis nedsættelse af gælden (gælden kan også bortfalde)
2. En betalingsudsættelse

Der er ikke noget lovkrav til en akkordprocents størrelse. Gælden kan derfor blive sat ned med eksempelvis 10, 40 eller hele 100 procent. Nedsættelsens størrelse afhænger af den enkelte sag og tilslutningen fra kreditorerne. 

En rekonstruktion kan indledes på begæring af både kreditorer eller dig eller virksomheden selv.

Hvad er formålet med en rekonstruktion? 

Formålet med en rekonstruktion er at gøre det muligt at fortsætte din eller virksomhedens aktiviteter, så virksomheden bliver overskudsgivende. Det handler om derfor at undgå at lukke virksomheden, som vi kender det fra en konkurs, og i stedet holde virksomheden i live, så virksomhedens kreditorer får så stor en andel af deres gæld betalt som muligt og ofte og gerne en større andel end ved konkurs. 

Kravet til fortsættelse og overlevelse vil ofte betyde, at virksomheden skæres til (færre adresser, færre ansatte, kun overskudsgivende dele). Eksempelvis ser vi ofte, at virksomheden sælger en eller flere dele fra, da disse dele ikke bidrager positivt til forretningen.  

Hvornår er en rekonstruktion relevant? 

En rekonstruktion er relevant, når du vil forsøge at redde en insolvent virksomhed. Det kan være din egen virksomhed eller en virksomhed, hvor du har penge til gode. 

Reglerne om rekonstruktion kan anvendes i de tilfælde, hvor en virksomhed er insolvent, men hvor hele eller dele af virksomhedens aktiviteter skønnes at kunne reddes – enten i den eksisterende juridiske enhed (IVS, ApS eller A/S) eller gennem salg af hele eller dele af virksomheden.

Rekonstruktionen giver virksomheden ro til at få overblik over situationen og giver mulighed for at nedbringe gælden i virksomhedens aktivitet – enten ved en akkord eller ved at sælge virksomheden (virksomhedsoverdragelse). 

Hvis ikke det lykkes at rekonstruere virksomheden, er konkurs ofte det næste uundgåelige skridt. 

Har du helt styr på rekonstruktion? 

Der er mange ting at tage stilling til, når vi taler om rekonstruktion. For hvad er det rigtige i din situation? For at sikre det bedst mulige udfald kan det være en god idé at alliere sig med en advokat med speciale i rekonstruktion. 

Få hjælp af en advokat med speciale i insolvens

Hvem kan begære rekonstruktionsbehandling?

Rekonstruktion i konkurslovens forstand begynder, når der indledes rekonstruktionsbehandling. Forløbet kan startes af to forskellige aktører: 

Du, virksomheden eller selskabet kan selv indgive begæring om rekonstruktionsbehandling. I det tilfælde kan skifteretten straks bekræfte indledning af rekonstruktionsbehandlingen.     

Kreditorer, der har penge tilgode, kan også indgive begæring om rekonstruktionsbehandling. Skifteretten indkalder kreditor og dig eller ledelsen af virksomheden til møde i skifteretten, hvis ikke du eller ledelsen allerede har sagt god for begæringen. Hovedreglen er så, at rekonstruktionsbehandlingen starter straks ved mødets afslutning.  

HUSK: En begæring om rekonstruktion kan efter de seneste COVID 19 tilpassede ændringer tilbagekaldes frem til første møde – jf. nedenfor ”planmødet” ofte efter fire (4) uger men nu med mulighed for otte (8) uger efter, at rekonstruktionsbehandlingen er indledt.Efter planmødet er ”point of no return” – og hvis ikke rekonstruktionsbehandling lykkes, er resultatet konkurs. 

Det er derfor væsentligt, at du, ledelsen og kreditor grundigt overvejer mulighederne for at gennemføre rekonstruktion, inden der indgives begæring. Vi anbefaler, at man så hurtigt som muligt drøfter mulighederne med en advokat med speciale i insolvens for at vurdere, om det vil være bedre at indgå en aftale uden skifterettens indblanding.  

Husk, at det også er muligt at afsøge udenretlige kreditorordninger. Du finder mere herom på denne hjemmeside under Turnaround og Krisehåndtering.

Hvem kan begæres til rekonstruktion?

Enhver fysisk og juridisk person kan begære en rekonstruktionsbehandling. Det vil sige, at alle personer, foreninger, selskaber, virksomheder osv. kan komme under rekonstruktionsbehandling, hvis de opfylder betingelserne – herunder at de ikke kan betale dét, de skylder kreditorer. 

Ifølge særlovgivningen kan nogle virksomhedstyper ikke tages under rekonstruktionsbehandling. Er du i tvivl, om det gælder din sag? Kontakt en insolvensadvokat for at få hjælp.

Trin for trin: Hvad sker der under rekonstruktionen?

En rekonstruktionsbehandling følger en fast plan for dig, ledelsen og kreditorerne for at skabe klarhed, sikkerhed og fremdrift i processen. De vigtigste dele i processen er: 

1. Indlevering. Der bliver indleveret en rekonstruktionsbegæring til skifteretten. Begæringen kan komme fra dig, virksomhedens ledelse eller fra kreditor.

2. Sæt holdet. Rekonstruktionsbegæringen skal blandt andet angive, hvem der foreslås som rekonstruktør,  og hvis man vil have en regnskabskyndighed tillidsmand med fra start – også hvem det skal være. Efter de senest COVID 19 tilpassede regler, er det ikke længere et krav, at en regnskabskyndig tillidsmand deltager; dette for at spare procesomkostninger og give mulighed for at flere og mindre virksomheder bruger rekonstruktionsmuligheden. Er der ikke fra starten udpeget en tillidsmand, kan rekonstruktøren eller kreditorer, der repræsenterer mindst 25 pct. af den samlede kendte gæld, anmode om, at skifteretten beskikker en tillidsmand. Der er ikke i konkursloven professionskrav til rekonstruktør eller tillidsmand, menrekonstruktøren er ofte en insolvensadvokat, mens tillidsmanden ofte er en revisor.

3. Rekonstruktionsbehandlingen indledes, når skifteretten bekræfter indledning. Alle panthavere skal straks have meddelelse om, at rekonstruktionsbehandlingen er påbegyndt, så der kan startes en afklaring af, hvad der skal ske med de pantsatte aktiver.

4. Information. Rekonstruktøren skal informere alle kendte kreditorer om indledning af rekonstruktionsbehandlingen. Information skal gives indenfor én uge efter rekonstruktionsbehandlingens indledning.

5. ”Fast track” – virksomhedsoverdragelse
Som led i seneste COVID 19 tilpasninger, kann virksomhedsoverdragelse gennemføres udelukkende med rekonstruktørens samtykke, hvis rekonstruktøren skønner det hensigtsmæssigt for at bevare værdien af skyldnerens virksomhed, og forudsat at rekonstruktøren, der skal informere kreditorerne om virksomhedsoverdragelsen med en frist på 5 dage for kreditorerne til at gøre indsigelse, ikke modtager indsigelser.Rekonstruktøren kan således straks efter sin udpegning indledes denne „fast track“ proces om virksomhedsoverdragelse. Denne proces ændrer ikke ved de gældende regler om gennemførsel af virksomhedsoverdragelse, som en del af rekonstruktionsplan og -forslag.

6. Vurdering. Rekonstruktøren foretager sammen med ledelsen eller dig en vurdering af, om skyldners virksomhed isoleret set kan betragtes som levedygtig, når der bliver set bort fra de aktuelle økonomiske vanskeligheder. Derudover udarbejder ledelse og rekonstruktør en rekonstruktionsplan og efterfølgende et rekonstruktionsforslag.

7. Rekonstruktionsplan. Senest tre uger efter rekonstruktionens indledning skal du eller virksomhedens ledelse og rekonstruktøren sende udkast til en rekonstruktionsplan til skifteretten og til kreditorerne. Kreditorerne skal have minimum en uge til at gennemlæse det materiale, som danner udgangspunkt for mødet i skifteretten.

8. ”Tilbagekaldelse”: For at give bedre mulighed for analyse og overvejelser og samtidig sikre, at virksomheden ikke mødes med retsskridt fra kreditorerne, er det efter COVID 19 tilpasningerne muligt at indlede rekonstruktionsbehandling og også starte rekonstruktionsbehandling indtil tidspunktet for vedtagelse af rekonstruktion, uden at dette automatisk fører til overgang til konkursbehandling. Stoppes rekonstruktionsbehandlingen, skal kreditorerne orienteres, således at kreditorerne kan forholde sig til, hvad de så vil, hvis rekonstruktionsbehandlingen ophører

9. Møde. Senest fire uger efter men siden COVID 19 tilpasningerne nu med mulighed for udsættelse til otte (8) uger at rekonstruktionsbehandlingen er indledt, bliver det første skifteretsmøde afholdt (”planmødet”). På dette møde er fokus at behandle den rekonstruktionsplan, som du eller virksomhedens ledelse og rekonstruktøren foreslår.

På mødet har kreditorerne mulighed for at stille spørgsmål til rekonstruktionsbehandlingen samt rekonstruktionsplanen. Både du, virksomhedens ledelse, rekonstruktør og eventuel tillidsmand skal være til stede. Formålet med mødet er at vedtage eller afvise rekonstruktionsplanen. Planen bliver vedtaget medmindre et flertal stemmer imod. Dette flertal skal minimum udgøre 25 % af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation ville give stemmeret på mødet.

OBS: Rekonstruktøren og eventuel tillidsmanden kan anmode skifteretten om at udsætte drøftelsen af rekonstruktionsplanen i op til fire uger yderligere.

10. Tilpasning. Rekonstruktøren kan foretage ændringer i planen under mødet. For at den nye rekonstruktionsplan kan vedtages, kræver det, at et flertal stemmer for – og at dette flertal udgør mindst 25 % af det samlede krav mod skyldneren.
    
11. Hvis rekonstruktionsplanen bliver afvist, bliver rekonstruktionsbehandlingen afsluttet af skifteretten, og efter seneste COVID 19 tilpasninger betyder dette ikke længere, at du eller virksomheden automatisk tages under konkursbehandling. Du eller din virksomhed kan dog først indgive begæring om ny rekonstruktionsbehandling, når der er forløbet én måned efter ophøret af den forrige.
    
12.Hvis planen bliver vedtaget, har ledelse og rekonstruktør yderligere seks måneder til at udvikle og præsentere et egentligt rekonstruktionsforslag. Forslaget indeholder enten en akkord eller virksomhedsoverdragelse eller en kombination af de to muligheder. Kreditorerne skal tage stilling hertil, og skifteretten skal stadfæste.
    
13.Indtil der foreligger et rekonstruktionsforslag, skal rekonstruktøren redegøre for alle væsentlige forhold vedrørende rekonstruktionsbehandlingen. Det handler eksempelvis om resultatet af eventuel drift af virksomhed og samtlige oplysninger om, hvornår et rekonstruktionsforslag forventes sendt til kreditorerne.
Redegørelsen skal sendes til skifteretten og alle kendte kreditorer senest tre måneder efter rekonstruktionsbehandlingens indledning.
    
14.Møde og proces for vedtagelse af rekonstruktionsforslag følger hovedsageligt punkt 7 og 8 ovenfor.
    
15.Resultatet af en rekonstruktionsbehandling er enten en rekonstruktion, på baggrund af vedtaget forslag om elementer af en akkord, eller en virksomhedsoverdragelse eller en konkurs.

Rekonstruktion. Hvis rekonstruktionsbehandlingens forslag vedtages og stadfæstes, skal resultatet bekendtgøres i Statstidende og registreres i Erhvervsstyrelsen. Herfra er virksomheden i almindelig drift igen og skal, hvis vedtaget, afvikle afdrag på gammel gæld til akkordkreditorerne og fremtidigt også betale al ny gæld.
Konkurs. Hvis ikke parterne kan enes om rekonstruktionsforslaget, eller behandlingen ikke skrider ordentligt frem, bliver dit eller virksomhedens bo taget under konkursbobehandling.  

HUSK: Hvis forudsætningerne for rekonstruktionsplanen ændrer sig, skal rekonstruktøren straks meddele dette til skifteretten og til kreditorerne. 

Hvor lang tid tager en rekonstruktionsbehandling?

Det er svært at sige præcist, hvor lang tid en rekonstruktionsbehandling tager, men det er i alles interesse at gennemføre behandlingen så hurtigt som muligt, så du, virksomhedens ledelse og kreditorer kan få vished om, hvor de står. 

For at sikre fremdrift i behandlingen siger loven, at en rekonstruktionsbehandling som udgangspunkt maksimalt må vare 11 måneder. Regnestykket ser sådan her ud:

  • Fire muligvis otte uger frem til planmødet; perioden kan meget gerne være kortere 
  • Maksimalt seks måneder frem til forslagsmødet med mulighed for udsættelse (yderligere to x to måneder); perioden kan meget gerne være kortere

Vi har erfaring for, at en veltilrettelagt rekonstruktionsbehandling kan gennemføres på mellem 15 og 20 dage. 

Stopuret starter, når skifteretten indleder rekonstruktionsbehandling efter modtagelse af begæring om rekonstruktionsbehandling. Stopuret stopper, når rekonstruktionsforslag er vedtaget på skifteretsmødet, eller at der er indledt konkursbehandling.   

Hvem leder virksomheden under rekonstruktion? 

Som udgangspunkt er det dig eller virksomhedens ledelse, som drifter virksomheden under rekonstruktionen. Der er dog ikke helt frit spil i den periode. Eksempelvis skal din eller virksomhedens ledelses betaling af gæld ske i overensstemmelse med konkursordenen. Det betyder, at du og virksomhedens ledelse ikke selv kan bestemme, hvem han eller hun vil betale til. 

Det er ikke altid, at du eller virksomhedens ledelse bevarer ledelsen af virksomhedens drift. Hvis der eksempelvis er tale om et kapitalselskab, kan rekonstruktøren eller kreditorer, som repræsenterer 25 % af det kendte stemmeberettigede beløb, begære, at rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden og bliver registreret i Erhvervsstyrelsen som ledelse. 

Mange oplever, at det kan være svært at finde den rette ledelse eller ledelsesform under rekonstruktionsbehandlingen. Det forstår vi godt, da der er mange aspekter at forholde sig til. Hvis du er i tvivl, vil vi altid anbefale at få hjælp af en advokat med speciale i insolvens.    


Find en certificeret insolvensadvokat

Rekonstruktion er en alvorlig sag, som påvirker mange mennesker. Derfor er det en god idé at få hjælp fra en insolvensadvokat med speciale i rekonstruktioner – så er du bedst stillet i en svær situation. 

Find din insolvensadvokat her


Har du spørgsmål?
Vi hjælper gerne

Når det gælder vigtige sager, er der ingen dumme spørgsmål. Kontakt os, hvis du har brug for hjælp – det er dét, vi er her for.

En rekonstruktion kan være en udenretlig eller indenretlig proces, hvor du som privatperson eller som virksomhed kan forsøge at redde økonomien.
Mislykkes en rekonstruktion bliver resultatet ofte en konkursbehandling.
Læs mere her

 

En rekonstruktion foregår ved, at du enten selv, din virksomhed eller en af dine kreditorer indgiver en rekonstruktionsbegæring til skifteretten. Herefter udnævner skifteretten en rekonstruktør (typisk en advokat) og hvis behovet er der, en regnskabskyndig tillidsmand (typisk en revisor) til at stå for rekonstruktionen. Rekonstruktionsbehandlingen har som formål at rede aktiviteter og arbejdspladser (virksomhedsoverdragelse) eller at rede  økonomien og driften for personen (selskab eller person).

Læs mere her

 

Den udenretlige rekonstruktion styres af skyldner selv eller skyldners rådgivere og er baseret på princip om aftaler mellem skyldner og hver af kreditorerne; aftaler der ikke må forskelsbehandler kreditorerne og aftaler som oftest udfærdiges og forhandles af insolvensadvokater.
En udenretlig rekonstruktion kan kun indeholde flere og alle de elementer, som parterne i deres aftaler kan blive enige om.

Læs mere her

 

Der er flere måder, du kan rekonstruere en virksomhed på. En rekonstruktion består ofte af enten en akkord eller en virksomhedsoverdragelse. Eller en kombination af disse.

Ved akkord skal kreditorerne gå med til en procentvis gældsnedsættelse, eller at din gæld bliver udskudt til senere betaling. Ved virksomhedsoverdragelse vælger du i stedet at sælge hele eller dele af din virksomhed fra. Begge øvelser går i alt sin enkelhed ud på at genoprette din virksomheds økonomi og undgå lukning med yderligere tab.

Læs mere her

keyboard_arrow_up