Kurator

Hvad er en
kurator?

south

 

Hvad er en kurator?

En kurator er en person, der under en konkursbehandling sørger for at varetage kreditorernes interesser – altså de personer eller virksomheder, som en person eller en virksomhed skylder penge. 

Ved en persons konkurs behandler kurator de ejendele, som personen ejer på dagen for konkursdekretets afsigelse. Kurator skal derudover behandle og kontrollere de kreditorkrav, der var på dagen for konkursdekretets afsigelse. De ejendele og krav, som opstår efter konkursdekretets afsigelse, er som udgangspunkt ikke omfattet af konkursbehandlingen og forvaltes og administreres ved konkursbehandling for personer af personen selv.

Hvad laver en kurator? 

Kurators opgaver er mange, og opgaverne varierer alt efter:

 • om der er tale om en konkursbehandling af en virksomhed eller en person 
 • om der er tale om en stor eller en lille virksomhed
 • om virksomheden er i drift og har ansatte, eller om virksomheden er uden aktivitet og alene ejer få ejendele

En kurator skal som hovedregel i alle konkursbehandlinger:

 • finde og sikre ejendele, så andre personer eller virksomheder ikke råder over ejendelene. Herefter skal kurator sælge ejendelene på bedst mulig måde og til højeste markedspris
 • annoncere konkursbehandlingen, så alle de virksomheder og personer, der har krav mod den konkursramte, kan anmelde krav og - efter kurators gennemgang og vurdering af kravene - få deres andel (dividende) af værdien af de solgte ejendele (oftest til delvist dækning af det anmeldte krav)
 • undersøge og vurdere, hvad årsagen til konkursen er, herunder om der er noget at bebrejde virksomhedens ledelse eller den konkursramte person. I den forbindelse tager kurator stilling til et muligt erstatningsansvar for manglende eller kritisabel ledelse – dette er kendt som ledelsesansvaret
 • undersøge og vurdere, hvorvidt konkurslovens princip om ligedeling mellem kreditorerne er blevet brudt. Hvis der foreligger brud, skal kurator undersøge, om der er grundlag for at fremsætte krav om eller indlede retssag om omstødelse for at få værdien af betalinger, sikkerheder eller ejendele tilbage i konkursboet for på den måde at øge dividenden til alle kreditorer
 • indstille til skifteretten, om virksomhedens ledelse har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, som kan give anledning til at pålægge ledelsen konkurskarantæne

Ved skifterettens afsigelse af konkursdekret afløser kurator en virksomheds ledelse (direktion og bestyrelsen), og kurator kan træffe alle beslutninger på den konkursramte virksomheds vegne.

Få hjælp af en insolvensadvokat

Hvem repræsenterer kurator? 

Kurator repræsenterer ikke én kreditor, men skal varetage alle kreditorers interesser. 

Hvad er fordelen ved en kurator?

En kurator er neutral og har derfor ikke særlige interesser i forhold til enkelte kreditorer. 

Lovgiver udpeger derfor en neutral kurator til salg af ejendele og vurdering af krav i erkendelse af, at den ledelse eller den person, der har været årsag til konkursdekretets afsigelse, har svært ved at varetage salg og vurdering, uden samtidig at skulle vurdere sine egne handlinger, adfærd og ansvar op til tidspunktet for afsigelse af konkursdekret.

Hvem vælger en kurator?

Kurator udpeges oftest af skifteretten. Udpegningen sker på baggrund af tilkendegivelser fra de væsentligste kreditorer, som kan ønske, hvem der skal udpeges som kurator. 

Der er ikke krav om, at en kurator skal have en særlig uddannelse. Skifteretten vil dog altid sikre sig, at en kurator har den nødvendige erfaring og træning, samt at den pågældende kurator nyder almindelig respekt og anseelse i udøvelse af kuratorgerningen.

Hvad er omkostningerne til en kurator? 

Vederlag til en kurator fastsættes af den skifteret, der har udpeget kurator. Skifteretten bedømmer størrelsen af vederlaget på baggrund af: 

 • arbejdets omfang
 • konkursboets beskaffenhed 
 • det med kurators arbejde forbundne ansvar 
 • det under de givne omstændigheder opnåede resultat.

Der er derfor en forventning om, at den kurator, der på dygtig vis sælger ejendele fordelagtigt, og som med skarp tilgang afviser for højt anmeldte krav – så de korrekte krav fra kreditorer på kortest mulige tid opnår høj dækning –  og opnår et højere vederlag end en kurator, der ikke udviser samme bestræbelser eller opnår samme resultater. 

Hvem betaler for en kurator?

Hovedreglen er, at kurators vederlag skal dækkes af værdien af de solgte ejendele og altså i realiteten af de kreditorer, der har krav i konkursboet.

Kan skifteretten ikke ved udpegning af kurator konstatere, at der er ejendele, hvis værdi kan sælges for mere end det forventede mindste vederlag til kurator, skal den, der begærer en konkursbehandling, hvad enten det er virksomheden eller personen selv eller en person, virksomhed, myndighed eller organisation, der har penge til gode, stille en sikkerhed for omkostningerne til kurators arbejde – i 2020 ligger disse omkostninger på 30.000 - 40.000 kr.

Hvor finder jeg en kurator? Det gør du her.

Det er vigtigt at finde den rigtige kurator, hvis du ønsker det optimale resultat af en konkursbehandling. Hos Foreningen Danske Insolvensadvokater finder du advokater med særlig indsigt i netop arbejdet med konkursbehandling, rekonstruktion og andre insolvensretlige områder, herunder arbejdet som kurator. 

Find en kurator her

keyboard_arrow_up