Inkasso

Hvad er inkasso?

south

 

Hvad er inkasso?

Hvis en kreditor har et krav mod en person eller en virksomhed, og kravet ikke bliver betalt, kan kreditoren sende kravet til inddrivelse ved inkasso. 

At sagen sendes til inkasso betyder, at den kreditor som har penge til gode, har overladt opkrævningen til enten egen inkassoafdeling, en advokat eller et selvstændigt inkassoselskab.

Hvad sker der under inkassoprocessen?

Et krav på betaling kan sendes til inkasso, når en person eller en virksomhed har modtaget et krav om betaling, men uden grund har afvist kravet eller ikke har reageret. 

Før sagen sendes til inkasso, skal kreditor sende et påkrav til den person eller virksomhed, som har modtaget et krav om betaling. Påkravsskrivelsen skal opfylde en række betingelser oplistet i inkassoloven. 

Når kreditor har sendt et påkrav og påkravet ikke har ført til betaling, kan kravet om betaling overgå til inkasso. Der vil påløbe inkassoomkostninger til kravet, som skyldner skal betale. Dette kaldes den udenretlige inkasso. 

Skal du betale renter? 

Kreditor kan med fordel notere i påkravet, at en yderligere udsættelse med betaling vil medføre, at der skal betales renter af det skyldige beløb. Hvis der ikke er aftalt en rentesats anvendes ”morarentesatsen”. Morarentesatsen er for tiden på 8,05 % årligt, hvilket er betydeligt over de fleste andre rentesatser. En yderligere udsættelse af betaling vil derfor være fordyrende for den person eller virksomhed, der skylder penge til kreditor. 

Gå rettens vej

Hvis personen eller virksomheden fortsat ikke har betalt, har kreditor mulighed for at sende krav på betaling til inddrivelse ved retten. Dette kaldes den indenretlige inkasso. 

Hvis kreditor har fundament for kravet

Hvis kreditoren har et fundament for kravet (dom, forlig, pantebrev eller anerkendelse af gælden fra den givne person eller virksomhed), kan kreditor sende en begæring til fogedretten om at gennemtvinge kravet til opnåelse af betaling.

En fogedbegæring er en anmodning om en tvangsfuldbyrdelse af kravet, hvor fogeden har mulighed for at gøre udlæg i skyldners aktiver. Fogeden kan således – mod skyldners vilje og medvirken – sikre kreditor sikkerhed svarende til pant i skyldners aktiver for det skyldige beløb.

Hvis kreditor ikke har fundament for kravet

Hvis kreditor ikke har et fundament for kravet, kan kreditor sende en betalingspåkravsblanket til fogedretten, hvis kravet er under 100.000 kr., og hvis kreditor ikke forventer, at debitor har indsigelser til kravet. Hvis debitor ikke fremkommer med indsigelser til betalingspåkravet, vil kreditor opnå et fundament fra fogedretten, og kreditor kan herefter straks gå videre med krav på at opnå betaling eller sikkerhed.

Er kravet højere end 100.000 kr., eller har debitor berettigede indsigelser til kravet, skal sagen behandles ved de almindelige domstole, hvorefter kreditor skal opnå dom, før der kan gøres udlæg i skyldners aktiver.

Få hjælp af en insolvensadvokat

Behandling af sagen i fogedretten

Når kreditor har et fundament for sit krav, kan kreditor bede fogedretten om at hjælpe med at inddrive kravet. 

Når fogedretten har modtaget kreditors fogedbegæring, indkalder fogedretten debitor til et fogedretsmøde. Til mødet får debitor stillet spørgsmål om økonomiske forhold, som debitor har pligt til at tale sandt om. Debitor vil eksempelvis blive spurgt om, hvorvidt han eller hun har mulighed for at betale gælden straks, eller om debitor har mulighed for at afdrage gælden. 

Hvis debitor ikke har mulighed for at betale gælden straks eller ikke kan afvikle gælden over 10 afdrag, skal debitor stille sine aktiver til sikkerhed for gælden – det bliver også kaldt udlæg. Kreditor kan også få udlæg, selvom skyldner tilbyder en afdragsordning, da udlægget står til sikkerhed for, hvis skyldner ikke betaler gælden eller misligholder afdragsordningen.  

Har du spørgsmål? Kontakt en insolvensadvokat, som kan hjælpe dig sikkert videre. 

Her er de typiske aktiver til udlæg

De typiske aktiver, der tages udlæg i, er fast ejendom, bil(er), indskud i lejemål, smykker, ure, både, kunst eller skyldners tilgodehavender hos tredjemand.

Kreditor kan få udlæg for så stor en del af debitors formue, som er nødvendig for dækning af kravet inklusive omkostninger samt dækning af omkostninger ved afholdelse af en tvangsauktion. 

Hvilke aktiver kan du ikke gøre udlæg i? 

Der er en række aktiver, som kreditor ikke kan gøre udlæg i. Listen nedenfor er ikke udtømmende: 

  • Ting, der er nødvendige til at opretholde et beskedent hjem (trangsbeneficiet) 
  • Aktiver, som har en værdi på under 3.000 kr. og som er nødvendige for din husstands erhverv eller uddannelse
  • Aktiver uden økonomisk værdi
  • Endnu ikke udbetalt løn, personligt vederlag eller skyldners krav på underholdsbidrag i henhold til lovgivningen
  • Personskadeerstatning, hvis beløbet står på en særskilt konto og ikke er blevet blandet med skyldners øvrige aktiver
  • Kapital- og ratepensioner, aldersopsparinger og aldersforsikringer. Det gælder dog ikke, hvis pensionen/opsparingen er udbetalt til debitor, eller indbetalinger på pensioner er udtryk for at søge beskyttelse mod sine kreditorer
  • Debitors ægtefælle/samlevers aktiver.

Hvis debitor ikke har nogle aktiver, der kan foretages udlæg i, kan debitor afgive en insolvenserklæring til fogeden, hvorefter debitor som udgangspunkt først kan indkaldes til fogedretten igen efter yderligere seks måneder.

Debitor, og også kreditor, skal være opmærksom på, at afgivelse af en insolvenserklæring er udtryk for debitors erkendelse af at være ude af stand til at opfylde sine økonomiske krav efterhånden som kravene forfalder. Derfor vil kreditor eller en anden kreditor være berettiget til at indgive begæring om konkursbehandling af debitor, hvis der i øvrigt kan påvises et formål med konkursbehandlingen, fx undersøgelse af omstødelige dispositioner, afklaring af grundlag for konkurskarantæne eller ledelsesansvar.

Er tvangsauktion relevant?

Hvis debitor ikke betaler gælden til kreditor, eller hvis debitor misligholder afdragsordningen, kan kreditor med en ny anmodning bede fogedretten om at tvangssælge aktivet, som kreditor har udlæg i, således at kreditor på den måde kan opnå dækning.

Har du brug for hjælp?

Inkassosager er ofte svære at håndtere – uanset om du skylder, eller har penge til gode. 

Kom trygt igennem processen med hjælp fra en insolvensadvokat, som kan rådgive dig og svare på dine spørgsmål om inkasso. 

Få hjælp af en insolvensadvokat

keyboard_arrow_up