Gældssanering

Hvad er en
gældssanering?

south

 

Hvad er en gældssanering?

En ansøgning om en gældssanering, er en ansøgning om, at få din gæld nedsat eller slettet for at kunne blive gældfri. 

Hvornår kan du søge om gældssanering? 

Hvis du som person har en uoverskuelig gæld, som du ikke kan betale nu eller inden for en kommende årrække, kan du ansøge skifteretten om at få en gældssanering. Det er også muligt at søge gældssanering i forbindelse med en konkurs – en personlig konkurs eller en konkurs af din virksomhed, hvor du hæfter som kautionist. Bliv klogere på det i afsnittet ”Særlige regler i forbindelse med gældssanering under konkurs”. 

Skifteretten beslutter, om du kan blive gældssaneret

Skifteretten foretager på baggrund af din ansøgning en gennemgang og en beregning af, hvad dit månedlige rådighedsbeløb – efter skifterettens beregning og anvendelse af standardtakster for udgifter – bør være. 

Rådighedsbeløbet svarer i skifterettens vurdering til, hvad du burde kunne afvikle gæld med. De månedlige beløb regnes sammen til i alt fem års afdragsbeløb, og dette beløb sættes i forhold til den samlede gæld. Forholdet mellem den samlede gæld og afdragsbeløb svarer til dividendeprocenten. 

Sådan udregnes dividendeprocenten i en konkret indrykning i Statstidende 7. november 2020:

“Usikret gæld stiftet før den 06.05.2020 nedsættes til en dividende på 16,145778%, der betales over en 5-årig periode, således:

10.11.2021 kr. 35.443 (2,949478%)
10.11.2022 kr. 35.748 (2,974859%)
10.11.2023 kr. 35.748 (2,974859%)
10.11.2024 kr. 39.644 (3,299075%)
10.11.2025 kr. 47.436 (3,947506%).

Retten i Randers, den 05.11.2020.”

For at ansøge om en gældssanering kræver det, at du ikke har mulighed for at betale din gæld, hverken nu eller inden for de nærmeste år. Dernæst kræver det, at gældssaneringen skal medføre en varig forbedring af dine økonomiske forhold. I vurderingen af, om der kan tilkendes gældssanering, indgår flere faktorer; gældens størrelse, årsagen til gældens stiftelse og husstandens indtægter og udgifter, herunder udsigterne til at kunne tilbagebetale gælden. 

Få hjælp af en insolvensadvokat

Sådan ansøger du om gældssanering

Du ansøger om en gældssanering ved at udfylde og indsende en blanket til skifteretten i den retskreds, du bor i. Det er skifteretten, som tager stilling til, hvorvidt der kan tilkendes gældssanering eller ej. 

Når du har søgt om gældssanering, vil skifteretten gennemgå din ansøgning. Finder skifteretten, at det er åbenbart, at du ikke vil få tilkendt en gældssanering, bliver sagen afvist. 

Bliv klogere på dine muligheder, hvis skifteretten afviser din ansøgning under afsnittet ”Indsigelser mod skifterettens afgørelse om gældssanering”. (Link til det afsnit)

Hvis skifteretten vurderer, at du har mulighed for at få tilkendt en gældssanering, bliver du indkaldt til et møde, hvor din ansøgning og din økonomi vil blive gennemgået.

Efter mødet træffer skifteretten beslutning om, hvorvidt de vil indlede en gældssaneringssag.

Disse forhold kan hindre en gældssanering

Følgende forhold er en ikke-udtømmende oplistning af forhold, som kan have indflydelse på dine muligheder for at få tilkendt gældssanering. 

  • Det er som udgangspunkt ikke muligt at få tilkendt en gældssanering, hvis man har uafklarede økonomiske forhold, eksempelvis, hvis du er uden job, studerende eller under arbejdsprøvning. Betingelsen for at opnå gældssanering er, at du, vurderet over længere tid, ikke er i stand til på nogen måde at afvikle din gæld. Derfor vil en kortere periode uden fast arbejde eller uden fast bopæl ikke være tilstrækkeligt i sig selv til at opnå gældssanering, selvom din økonomiske situation på kort sigt forekommer uholdbar.
  • Der vil også blive lagt vægt på, hvordan gælden er opstået. Fokus er på, om du har handlet uforsvarligt i forhold til din økonomi, stiftet forbrugslån, stiftet lån på et tidspunkt, hvor du allerede havde problemer med at tilbagebetale dine øvrige lån, eller om der er tale om en systematisk gældsoparbejdelse, eksempelvis med gæld til det offentlige. 
  • Det vil som udgangspunkt ikke være muligt at få tilkendt gældssanering, hvis du ikke har vist betalingsvillighed, eksempelvis hvis du har undladt at afdrage på din gæld, når du har haft mulighed for det. Hvis en stor del af din gæld er stiftet ved strafbare forhold, vil det som udgangspunkt heller ikke være muligt at få tilkendt gældssanering. 

Skifteretten lægger også vægt på, hvordan du har indrettet din økonomi i dag. Gældssanering kan blive nægtet, hvis du eksempelvis har høje boligudgifter, eller hvis du har en bil, som er unødvendig eller fast ejendom, som ikke er solgt. 

Et tidligere afkald på en ventende arv (arveafkald) kan også begrænse dine muligheder for at få tilkendt en gældssanering. 

Særlige regler ved gældssanering under konkurs 

Ved en ansøgning om gældssanering i forbindelse med en konkurs gælder lempeligere vilkår, end ved en ansøgning om gældssanering uden tilknytning til en konkursbehandling. 

Der kræves ikke, at du har en stabil indkomst eller samme stabile personlige forhold som beskrevet tidligere. Der er derfor ikke det samme krav om, at du ikke må have uafklarede økonomiske forhold, eksempelvis vedrørende arbejde eller bolig. 

Dernæst er perioden, hvor du skal afdrage på din gæld, tre år ved gældssanering under konkurs, hvorimod afdragsperioden ved en almindelig gældssanering er fem år.

Det er en betingelse for anvendelsen af reglerne om gældssanering i konkurs, at gælden hovedsageligt er opstået i forbindelse med din virksomhed eller en kaution i forbindelse med en virksomhed. Dernæst skal ansøgningen om gældssanering være sendt til skifteretten, inden der indkaldes til afsluttende skiftesamling i konkursboet. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan få gældssanering? Få en insolvensadvokat til at kigge på din sag.

Har du indsigelser mod skifterettens afgørelse?

Du har mulighed for at kære skifterettens beslutning til landsretten, hvis du er uenig i skifterettens afgørelse af din ansøgning om gældssanering. Eksempelvis kan du være uenig i skifterettens beslutning om at afvise din ansøgning. 

Du vil modtage en vejledning fra skifteretten om dine kæremuligheder, og det bemærkes, at kærefristen er to uger fra skifterettens afgørelse. Sagen vil som udgangspunkt blive afvist, hvis den kommer frem senere end to uger. Det koster 400 kr. i kæreafgift, som bliver tilbagebetalt til dig, hvis du får medhold i sagen i landsretten.

Få hjælp til gældssanering

Er du i tvivl, om du opfylder betingelserne for at få en gældssanering? Eller søger du rådgivning til at igangsætte en gældssanering? Uanset dine behov kan det være en god idé at kontakte en insolvensadvokat, som kan hjælpe dig med at komme på økonomisk fode igen.

Få hjælp af en insolvensadvokat

keyboard_arrow_up