Tvangsakkord 

Hvad er en
tvangsakkord?

south

 

Hvad er en tvangsakkord?

For at forstå begrebet tvangsakkord er det vigtigt at forstå, at der findes forskellige typer akkord. Der skelnes her ofte mellem frivillig akkord og tvangsakkord.

  • Den frivillige akkord er ofte uden involvering af skifteretten og er baseret på individuelle aftaler mellem virksomheden (debitor) og hver enkelt kreditor. Da denne form for akkord er udenretlig og – som betegnelsen indikerer – frivillig for kreditorer, er der ingen måde, hvorpå virksomheden kan gennemtvinge vilkår om akkord over for de kreditorer – store som små – der af forskellige årsager – og også af urimelige eller personlige årsager – vælger ikke at deltage.
  • Tvangsakkord er stort set altid med involvering af skifteretten og indebærer mulighed for at tvinge et mindretal af kreditorerne, der ikke ønsker at deltage, til at acceptere flertallets vilkår for akkord.

Hvad er en akkord? 

En akkord dækker i insolvensretlig sammenhæng over den omstændighed, at en virksomheds kreditorer giver afkald på hele eller dele af sin gæld overfor virksomheden (debitor) mod til gengæld at have en fremtidig forretningspartner, som der kan indgås fordelagtige aftaler med. Akkord bruges derfor ofte med det formål, at virksomheden med en mindre passivside drives videre.

Sådan bør du gøre

Når du skal gribe en akkord an, kan det være fristende at lægge alle sine kræfter i at reducere virksomhedens gæld. Det er dog ikke nok. Du skal kigge frem og lægge en plan. 

Helt konkret håndterer du bedst krisen ved at afklare virksomhedens fremtidige muligheder og forretningsgrundlag. Resultat af en afklaring bør være en ny forretningsplan, som igen skal resultere i et fremtidigt resultatbudget. Resultatbudgettet skal hjælpe med at afklare, om den nye plan over tid kan levere det nødvendige overskud – og hvornår det forventede overskud vil blive en realitet. 

Forretningsplanen og resultatbudgettet skal suppleres med et likviditetsbudget. Likviditetsbudgettet giver dig viden om, hvad der skal til af kapitalberedskab (mellemfinansiering og eventuelt yderligere træk på kassekreditten), indtil virksomheden giver overskud.

Forretningsplanen samt resultat- og likviditetsbudgetterne skal nu sammenholdes med den nuværende passivside (altså din eller virksomhedens gæld) af virksomhedens balance. Det gør dig i stand til at regne ud, hvor meget den fremtidige drift og eventuelt det fremtidige kapitalberedskab kan bidrage med til dækning af eksisterende gæld. 

Regnestykket skal ende med, at du finder en dividendeprocent – altså hvor mange procent af gælden, der kan blive betalt til kreditorer. Regnestykket vil ofte tage udgangspunkt i konkurslovens konkursorden. Konkursordenen er en måde at inddele og prioritere kreditorernes krav til konkursboet.

Konkursordenen: I hvilken rækkefølge skal kreditorer have dækket krav? 

  1. Pantekrav
  2. Omkostninger til en konkursbehandling samt hvad kurator har samtykket til af gæld på konkursboets vegne
  3. Omkostninger til en rekonstruktionsbehandling samt hvad rekonstruktør har samtykket til af gæld på en virksomheds vegne
  4. Omkostninger til lønkrav og feriepenge fra ansatte og tidligere ansatte
  5. Særlige afgiftskrav som fx sukker-, vin-, tobaks- og emballageafgifter, men ikke krav på moms eller A-skat
  6. Almindelige usikrede krav herunder leverandørkrav og pengekrav samt moms og A-skat for perioden indtil indledning af rekonstruktionsbehandling eller afsigelse af konkursdekret.
  7. Renter af lønkrav og feriepenge samt særlige afgiftskrav og almindelige usikrede krav for perioden efter afsigelse af konkursdekret samt bødekrav mv.
  8. Egenkapitalkrav fra selskabets ejere.

Få hjælp af en insolvensadvokat

Hvad er fordelene ved en tvangsakkord?

Fordelene ved en tvangsakkord er, at akkorden, hvis den nødvendige majoritet er til stede, kan omfatte kreditorer, som ikke vil deltage. Det omfatter eksempelvis ikke-kendte krav, som anses som stiftet forud for fremsættelsen af akkordforslaget, udenlandske kreditorers krav samt kendte krav, der ikke er forfaldne.

Tvangsakkord sikrer ens behandling af kreditorerne og beskytter virksomheden for de eventuelle kreditorkrav, der ikke kan opnås kontakt til, eller de krav, som endnu ikke er blevet rejst.

Hvad er ulempen ved en tvangsakkord?

Tvangsakkord kan for nuværende ikke opnås uden deltagelse af skifteretten og som følge heraf heller ikke uden rekonstruktør og tillidsmand. 

Du skal derfor tage stilling til, om den offentlighed, der i denne sammenhæng er nødvendig, er for stor en risiko for virksomheden, da det kan betyde stop for samarbejde med leverandører og kunder og eventuel medarbejderflugt. 

Der skal derudover tages stilling til, om de omkostninger og den proces, der er forbundet med en tvangsakkord, står i et fornuftigt forhold til den tvangsakkord, der kan opnås.

Undgå offentligheden med frivillig akkord

Den frivillige akkord indebærer ikke krav om offentlighed, og ofte forlanges det netop i forhandlingerne med kreditorerne, at dette sker i fortrolighed netop for at sikre opretholdelse af samarbejde med leverandører, kunder og medarbejdere. 

Den frivillige akkord indebærer heller ikke krav om udpegning af rekonstruktør eller tillidsmand. Det kan dog kun anbefales, at et medlem af Danske Insolvensadvokater eller en certificeret insolvensadvokat deltager, da virksomheden bør opnå sikkerhed for, at der ikke sker forskelsbehandling af kreditorkrav. En forskelsbehandling kan, i værste fald, føre til begæringer om konkurs, fordi en kreditor, der er blevet stillet ringere end andre kreditorer, under en konkursbehandling kan kræve, at andre kreditorer tilbagebetaler eventuelle begunstigelser (for høj værdiansættelse af panter, uberettiget forlods eller fuld betaling e.l.), og således at der foretages en fornyet ligelig behandling og fordeling. 

Hvad med SKAT?

For den frivillige akkord og for tvangsakkord skal der tages højde for den skattemæssige situation for den person eller virksomhed, der skylder penge til kreditorer. Her skal det sikres, at de skattemæssige regler om en samlet kreditorordning til markedskurs følges, så der ikke kan siges at være givet virksomheden en ellers skattepligtig fordel ved en akkord. 

Få hjælp af en insolvensadvokat, hvis du er i tvivl om de skattemæssige regler ved en akkord. 

Hvordan bliver en tvangsakkord gennemført?

Det vil altid være den virksomhed eller den person, der søger en tvangsakkord, der kan indgive begæring herom til skifteretten. Efter reglerne om rekonstruktionsbehandling vil det også være muligt for en kreditor at bede om indledning af rekonstruktionsbehandling, og i tilknytning hertil kan der stilles forslag om tvangsakkord.

Gennemførelsen af en tvangsakkord forudsætter, at der ikke er flertal af de stemmeberettigede kreditorer, der stemmer imod. Udgangspunktet er, at det tvangsakkordforslag, der fremsættes af rekonstruktøren og understøttes af erklæringer fra tillidsmanden, anses for vedtaget, medmindre et flertal stemmer imod.

Konkurslovens regler om afstemninger indebærer som hovedregel, at kun kreditorer for almindelige usikrede krav, herunder leverandørkrav og pengekrav, kan tvangsakkorderes. Andre foranstående kreditorer kan ikke tvangsakkorderes, men de kan vælge at deltage og blive stillet ringere, end de har krav på, hvilket ikke sjældent sker. Kreditorer for almindelige usikrede krav, herunder leverandørkrav og pengekrav, kan imidlertid også vælge at gennemføre en tvangsakkord med en dividende på 0 % til deres krav. 

Hvad er omkostningerne til en tvangsakkord? 

Størrelsen på omkostningerne forbundet med en tvangsakkord varierer betydeligt og afhænger af arbejdets omfang, selskabets beskaffenhed, rekonstruktørs og tillidsmands ansvar og det opnåede resultat.

Ved ukomplicerede sager for et selskab af typisk dansk størrelse ses ofte omkostninger i størrelsesordenen 85.000 kr. til 200.000 kr. med tillæg af moms.

Hvem betaler for en tvangsakkord?

Omkostningerne til en tvangsakkord afholdes af virksomheden eller af den person, der søger en tvangsakkord. Omkostningerne er et fortrinsstillet krav, der afholdes efter dækning af pantekrav og eventuelle krav ved en konkursbehandling, men ellers forud for andre krav.

Få hjælp af en insolvensadvokat

Skal akkorden være tvungen eller frivillig? Hvad med SKAT? Og hvordan gør man overhovedet? Der er mange spørgsmål og overvejelser. Det kan derfor være en god idé at få hjælp fra en insolvensadvokat, som kan varetage opgaven med at forberede og gennemføre en tvangsakkord, herunder varetage hvervet som rekonstruktør. Find en advokat tæt på dig ved at klikke på linket nedenfor. 

Få hjælp af en insolvensadvokat

keyboard_arrow_up