Turn around - Få hjælp af en erfaren advokat

Turnaround

Hvad er en
turnaround?

south

 

Hvad er en turnaround?

En turnaround er en proces, som den ansvarlige ledelse i selskabet igangsætter, når tidlige krisetegn viser sig. Formålet med de tidlige turnaround-handlinger er at forbedre selskabets likviditet og lønsomhed, så virksomheden er rustet til fremtidens udfordringer.

Turnaround forstås oftest som den proces, der bør igangsættes forud for, at en egentlig insolvenssituation konstateres og således uden indledning af indenretlig insolvensproces. 

Ved en indenretlig insolvensproces forstås ofte rekonstruktionsbehandling, der blandt andet omfatter: 

 • Der skal udpeges en rekonstruktør, som skal sørge for, at der er fremdrift i sagen. Rekonstruktionsperioden kan ikke udstrækkes til mere end ét år.
 • Rekonstruktøren skal inden for bestemte frister udarbejde et forslag til en rekonstruktionsplan og et rekonstruktionsforslag.
 • Kreditorerne har vetoret i forhold til at fortsætte rekonstruktionsbehandlingen ud over fire uger, og rekonstruktionsbehandlingen ophører, hvis kreditorerne forkaster rekonstruktionsplanen. Hvis det sker, tages virksomhedens bo automatisk under konkursbehandling.
 • Kravene til vedtagelse af et rekonstruktionsforslag er lempelige. Akkorddividenden   kan fastsættes helt ned til 0 %.
 • Konkurslovens omstødelsesregler finder anvendelse allerede fra rekonstruktionsbehandlingens indledning, og virksomheden kan under rekonstruktionsbehandlingen, med rekonstruktørens samtykke og med bindende virkning for medkontrahenten, videreføre indgåede gensidigt bebyrdende aftaler.
 • Skifteretten kan - på grundlag af en vurdering af et pantsat aktiv med bindende virkning for panthaveren - fastsætte pantets værdi med henblik på udskillelse fra pantet, nedsættelse af en eventuelt udækket del af fordringen ved en tvangsakkord samt skyldnerskifte i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Det er vanskeligt at opstille faste retningslinjer for krisetegn, der kan omfatte alt fra en virksomheds interne og eksterne forhold. Det kan eksempelvis være meget hurtigt opståede kriser, som vi så, da Mærsk blev ramt af et hackerangreb, men det kan også være kriser, der har været undervejs over længere tid, eksempelvis FONAs manglende ændring af forretningsgrundlag fra cd-rom og videobånd til streaming og cloud.

Ledelsen har vide beføjelser til turn around

Turnaround har en tæt sammenhæng med begrebet ”Business Judgment Rule”. 

”Business Judgment Rule” betyder, at et selskabs ledelse har et råderum til at foretage forretningsmæssige skøn og træffe forretningsmæssige beslutninger uden at blive pålagt ansvar – selvom en eller flere beslutninger senere skulle vise sig at være uhensigtsmæssige og medføre et tab.

Samspillet mellem turnaround og ”Business Judgment Rule” kan blandt andet måles og kontrolleres ved brug af det regnskabsmæssige værktøj “modregnet balance”.

Modregnet balance er en regnskabsmæssig simulering baseret på en virksomheds til enhver tid værende balanceværdier (aktiver og passiver). En modregnet balance giver indsigt i den til enhver tid værende dækning af egenkapitalen eller dividende til virksomhedens kreditorer. 

Hvis en modregnet balance efter erkendelse af krisetegn viser, at en virksomhed har tabt egenkapital, og der er en begrænset dividende på eksempelvis 60 % til kreditorer, må virksomhedens ledelse risikofrit fortsætte virksomhedens drift, hvis en turnaround-plan med et forretningsmæssigt råderum efter ”Business Judgment Rule” viser, at dividende stiger mod 100% og egenkapitalen reetableres i fremtiden – og gerne på så kort sigt som muligt. 

Har du styr på, hvad ”Business Judgment Rule” betyder for dig og din virksomhed?

Få hjælp af en insolvensadvokat

5 problemstillinger, du bør holde øje med

Følgende problemstillinger viser, hvad en turnaround kan indeholde af elementer:

 1. Hvor er de områder i virksomheden, som koster likviditet? Er arbejdskapitalen/kapitalberedskabet (lån og kassekreditter) skruet forkert sammen?
 2. Hvor er indtjeningen i orden, og hvor er der problemer med indtjeningen? Hvilke produkter og markeder bidrager negativt eller positivt? Hvilke aktiviteter skal ud fra analysen af indtjening og omkostningsfordeling afvikles, og hvad skal udvikles?
 3. Har ledelsen svigtet, og hvor har den gjort det godt? Hvor engagerede og involverede er medarbejdere? Skal der rekrutteres ny ledelse eller nye medarbejdere, som måske har specifikke kompetencer til at løse de presserende udfordringer?
 4. Hvilket marked bevæger virksomheden sig på, og hvad er forbedringspotentialet?
 5. Er virksomheden afhængig af enkelte leverandører eller enkelte kunder?

Bliv skarpere på din forretning

En turnaround er ikke nogen let proces, men den er ofte meget værdifuld. Processen hjælper nemlig med at give svar på en række centrale spørgsmål og afklare centrale faktorer for virksomheden, eksempelvis: 

 • Værdiansættelse af virksomhedens aktiver
 • Pris ved salg af virksomheden
 • Budgettering – resultat- og likviditetsbudget
 • Handlingsplaner, der gør det lettere at få de besluttede tiltag gennemført
 • Aftale- og kontrakt-review, der angiver, hvad der med fordel kan ændres og forhandles
 • Skatte- og momsreview, der angiver, hvad der fordel kan ændres.

For at opnå det bedste resultat af en turnaround kan det være en god idé at alliere sig med eksterne partnere, der kan bidrage med friske øjne og ikke er fanget i virksomhedens fastlåste tankemønstre. Mange virksomheder vælger at arbejde med en insolvensadvokat, da han eller hun udover det foregående også bidrager med den nødvendige juridiske kompetence.

Hvem beslutter, om der skal laves en turnaround?

Det er ledelsen i en virksomhed, som beslutter, om en turnaround er nødvendig for virksomheden. At have fokus på, hvad der er nødvendigt for virksomheden, er en del af ledelsens løbende ansvarsområde. 

Hvad er omkostningerne til en turnaround?

Omkostningerne til en turnaround kan variere meget, men som udgangspunkt anbefaler vi hos Foreningen Danske Insolvensadvokater, at jo tidligere en turnaround indledes, jo mere kan klares og styres af virksomhedens ledelse og virksomhedens medarbejdere med momentvis assistance fra eksterne rådgivere.  

Hvem betaler for en turnaround?

Omkostningerne til en turnaround betales som udgangspunkt altid af virksomheden.

Brug for hjælp? Vi er her for dig.

Hos Foreningen Danske Insolvensadvokater kan du finde lige præcis den advokat, der kan hjælpe dig trygt igennem en turnaround. Vores medlemmer er repræsenteret i hele landet, så du kan finde en advokat tæt på dig. 

Få hjælp af en insolvensadvokat

keyboard_arrow_up