Genoptagelse af et selskab 

Genoptag et
opløst selskab

south

 

Genoptag et opløst selskab

Hvis dit kapitalselskab er taget under tvangsopløsning på baggrund af en begæring fra Erhvervsstyrelsen, har du mulighed for at anmode om at få selskabet genoptaget, såfremt en række betingelser er opfyldt. 

Tvangsopløsning af selskab

De hyppigste årsager til, at Erhvervsstyrelsen ønsker tvangsopløsning er, hvis selskabet:

 • ikke har registreret legale og reelle ejere, 
 • ikke har en revisor registreret, 
 • ikke indleverer årsrapport inden for fristen,
 • har givet ulovlige kapitalejerlån eller
 • har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen, m.m. 

Anmodningen om tvangsopløsning sendes af Erhvervsstyrelsen til skifteretten. Det sker oftest efter, Erhvervsstyrelsen har sendt påkrav med en frist for selskabet til at opfylde det forhold, som mangler at blive opfyldt. 

En tvangsopløsning kan foregå på tre måder

Det er Erhvervsstyrelsen, som beslutter, hvorvidt selskabet skal tvangsopløses, men det er skifteretten, der beslutter, hvordan tvangsopløsningen skal foregå. Skifteretten kan derfor ikke tage stilling til, om beslutningen om tvangsopløsning truffet af Erhvervsstyrelsen er korrekt eller ej.

Tvangsopløsningen kan foregå på tre forskellige måder:

 1. ved en straksopløsning besluttet af skifteretten – hvis der ikke er nogen aktiver eller kreditorer i selskabet. Vi er opmærksomme på, at denne løsning ikke anbefales af Konkursrådet,
 2. ved en konkurs – hvis selskabet har aktiver, men der er en underbalance i selskabet, eller hvis der er forhold i selskabet, som skal undersøges nærmere, eller
 3. ved en likvidation – hvis der er aktiver i selskabet, som kan dække omkostningerne til lukning af selskabet og til betaling af selskabets kreditorer. 

Hvis et selskab tages under tvangsopløsning, vil selskabets ledelse og revisor automatisk fratræde og derved fratages retten til at råde over selskabet. 

Omkostningerne til en tvangsopløsning afholdes som hovedregel af selskabet selv. I de situationer, hvor der ikke er aktiver i selskabet, der kan dække omkostningerne, dækkes omkostningerne af statskassen.

Find en insolvensadvokat

Fem betingelser for genoptagelse af et selskab

Grundlæggende er der fem betingelser, som skal være opfyldt for, at et selskab, der er besluttet tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen, kan genoptages:

 1. Selskabet må ikke have været under tvangsopløsning inden for de seneste fem år.
 2. Anmodningen om genoptagelse skal ske senest tre måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har besluttet tvangsopløsning af selskabet. Der kan ikke dispenseres fra eller søges om udsættelse af denne frist. Hvis anmodningen om genoptagelse fremsendes efter skifterettens udpegning af en likvidator, skal likvidator samtykke til genoptagelsen. Det kan derfor være en fordel at fremsende anmodningen inden skifteretten behandler sagen og træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udpeges en likvidator. 
 3. Beslutningen om genoptagelse skal ske på en generalforsamling, som der skal tages referat af.
 4. Selskabskapitalen (egenkapitalen) skal være til stede, og der må ikke være ydet ulovlige kapitalejerlån. Begge forhold skal en godkendt revisor erklære sig om.
 5. Årsagen til, at selskabet er blevet begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen, skal berigtiges. 

En genoptagelse af et selskab kræver opfyldelse af samtlige af ovenstående betingelser. 

Hvem betaler for en genoptagelse? 

Det er som udgangspunkt kapitalselskabet selv, der skal dække alle omkostninger til en genoptagelse af selskabet.

Alternativ: Har du overvejet en fusion? 

Hvis selskabet ikke kan genoptages som følge af, at en af ovenstående betingelser ikke kan opfyldes, vil det i visse tilfælde alligevel være muligt at undgå en lukning af selskabets aktiver og aktiviteter. Bevarelse af selskabets aktiver og aktiviteter kan ske, hvis selskabet gennemfører en omstrukturering af selskabet. Eksempelvis gennem en spaltning eller en fusion, eventuelt grænseoverskridende, således at aktiver og aktiviteter reddes, mens selskabet opløses. 

Selskabet vil derfor kunne spalte/fusionere sig ud af en tvangsopløsning, hvis de selskabsretlige og skatteretlige betingelser for at foretage en spaltning eller en fusion kan opfyldes. Skifteretten eller den udpegede likvidator/kurator skal samtykke til spaltningen/fusionen.  

Genoptag dit selskab med hjælp fra en advokat

En genoptagelse af et selskab kræver, at samtlige fem betingelser, som gennemgået ovenfor, bliver opfyldt. Vær særligt opmærksom på tidsfristen (punkt 4), da det kan få vidtrækkende konsekvenser, hvis der ikke anmodes om genoptagelse inden den beskrevne frist.

Genoptagelser af selskaber er ofte lig med krise for livsværker og drømme. Vi vil derfor anbefale at alliere dig med en specialiseret insolvensadvokat, som kan hjælpe med at få genoptaget dit selskab under tvangsopløsning. 

Find en insolvensadvokat

keyboard_arrow_up