Kreditorer

Hvad er en
kreditor?

south

 

Hvad er en kreditor?

En kreditor er en person eller en virksomhed, som har et krav/et tilgodehavende mod en skyldner, som kan være en person eller virksomhed. 

Krav er ofte opstået som følge af skyldners køb og forbrug af varer eller tjenesteydelse med udsat betalingsfrist eller opstået som følge af skyldners optagelse af lån herunder betalingskort, leasing, afbetalingskøb, kreditaftaler mv. 

Sådan får kreditor sine krav

Kreditor har flere muligheder for at få inddrevet sine krav, hvis den person eller virksomheder, kravet er rettet imod, ikke betaler. 

 1. Kreditor har mulighed for at sende kravet til inkasso
 2. Kreditor kan sende kravet til inddrivelse gennem fogedretten
 3. Kreditor kan begære personen eller virksomheden, der skylder penge, konkurs, hvis person eller virksomhed ikke kan betale sine forpligtelser efterhånden som kravene forfalder. Hvordan det fungerer, gennemgår vi nedenfor. 

1. Inkasso

Før kreditoren kan sende et krav til inkasso eller iværksætte retslige skridt, ved eksempelvis fremsendelse af et betalingspåkrav til fogedretten eller ved fremsendelse af en konkursbegæring til skifteretten, skal kreditor sende et påkrav til personen eller virksomheden, kravet er rettet mod. Påkravet skal opfylde betingelserne i inkassolovens § 10. Hvis der foreligger en nærliggende risiko for, at kravet ikke kan inddrives såfremt kreditor sender ovennævnte påkrav, kan dette dog undlades.

Efter fremsendelsen af et påkrav har kreditor, hvis der stadig ikke sker betaling, mulighed for at sende kravet til inkasso. 

2. Fogedretten

Kreditor kan sende kravet til inddrivelse gennem fogedretten – også kaldet individualforfølgning. Hvis kreditor har et fundament for kravet, kan kreditor tvangsfuldbyrde kravet ved en fogedbegæring. 

Hvis kreditor ikke har et fundament for kravet, kan kreditor sende et betalingspåkrav til fogedretten og opnå et fundament, såfremt debitor ikke har indsigelser. Herefter kan kreditor anmode om tvangsfuldbyrdelse af kravet. Kontakt en insolvensadvokat for at høre nærmere om tvangsfuldbyrdelse gennem fogedretten. 

3. Konkurs

Hvis kreditor mener, at den manglende betaling skyldes, at debitor ikke har mulighed for at betale kravet, kan kreditoren begære personen eller virksomheden, der skylder penge, konkurs. Dette er kendt som universalforfølgning. 

For at få begæret en debitor konkurs, skal følgende betingelser være opfyldt: 

 • Debitor skal være insolvent. Insolvens foreligger, når en person eller virksomhed ikke kan betale sine kreditorer, efterhånden som kravene herfra forfalder medmindre, at betalingsudygtigheden er midlertidig.
 • Der skal bestå en fordring mod skyldneren. Hvis det er uklart, at fordringen består, eksempelvis hvis der er væsentlige indsigelser mod kravet, kan en konkurs afvises.
 • Kreditoren skal have en retlig interesse i at få afsagt et konkursdekret. En retlig interesse foreligger, hvis kreditoren gennem en konkurs vil opnå hel eller delvis dækning af sit krav, eller hvis der kan påvises forhold, som kræver behov for undersøgelse. Det kan eksempelvis være, om der foreligger yderligere aktiver hos debitor, eller hvis der er en formodning om, at debitor har foretaget dispositioner, som kan omstødes. 

Få hjælp af en insolvensadvokat

Individualforfølgning vs. universalforfølgning – hvad er forskellen? 

Forskellen på individualforfølgning og universalforfølgning er, hvilke kreditorers krav, man forsøger at opnå dækning for.  

 • Ved individualforfølgning (i fogedretten) stræber kreditor mod at opnå dækning for egne krav forud for andre kreditorers krav. 
 • Ved universalforfølgning (konkursbegæring) stilles krav om en ligestilling af alle kreditorkrav. Denne solidariske handling har eksempelvis til formål at undersøge, om personen eller virksomheden, der er rettet krav mod, har uddelt gaver til nærtstående eller betalt nogle, men ikke alle, kreditorer. Derudover er formålet at undersøge et eventuelt ledelsesansvar.

Derfor skal du vælge en universalforfølgning

Der er flere fordele ved at begære en person/et selskab konkurs (universalforfølgning). Det afgørende er, at samtlige forhold bliver undersøgt af en kurator under konkursen, herunder om der er foretaget omstødelige forhold, om der skal pålægges konkurskarantæne og/eller der er udvist en ansvarspådragende adfærd forud for konkursen.

Er du i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre for dig? Kontakt en insolvensadvokat, og få hjælp til at komme godt igennem processen. 

Hvem får dækning for sit krav i et konkursbo? 

Hvis en person eller et selskab tages under konkursbehandling, vil kreditor få dækning for sit krav, hvis der er aktiver i konkursboet. Dækningen af kreditorernes krav i konkursboet rangerer efter en bestemt rækkefølge. Denne rækkefølge kaldes konkursordenen: 

 1. Pantekrav
 2. Omkostninger til en konkursbehandling samt hvad kurator har samtykket til af gæld på konkursboets vegne
 3. Omkostninger til en rekonstruktionsbehandling samt hvad rekonstruktør har samtykket til af gæld på en virksomheds vegne
 4. Omkostninger til lønkrav og feriepenge fra ansatte og tidligere ansatte
 5. Særlige afgiftskrav som fx sukker-, vin-, tobaks- og emballageafgifter men ikke krav på moms eller A-skat
 6. Almindelige usikrede krav herunder leverandørkrav og pengekrav samt moms og A-skat for perioden indtil indledning af rekonstruktionsbehandling eller afsigelse af konkursdekret.
 7. Renter af lønkrav og feriepenge samt særlige afgiftskrav og almindelige usikrede krav for perioden efter afsigelse af konkursdekret samt bødekrav mv.
 8. Egenkapitalkrav fra selskabets ejere.

Opnå dit krav med en individualforfølgning

Hvis man som kreditor ikke har sikkerhed for sit krav gennem pant, udlæg eller andet, vil det oftest være usikkert, om man vil opnå dækning for sit krav i konkursboet, idet man vil have et simpelt krav i konkursboet. 

Det kan derfor være en fordel at forsøge at få sikkerhed for sit krav gennem individualforfølgning, hvis debitoren har et aktiv, som der kan gives sikkerhed i.

Få hjælp i svære pengesager

Uanset om du skylder eller har penge til gode, kan det være en god idé at rådføre sig hos en insolvensadvokat. 

Hos Foreningen Danske Insolvensadvokater har du adgang til mere end 300 specialiserede insolvensadvokater, som kan rådgive om, hvordan du som kreditor skal agere overfor debitor. Bl.a. om du skal søge kravet inddrevet ved individualforfølgning eller ved universalforfølgning, eller hvordan du skal forholde dig som debitor, når en kreditor retter et krav mod dig.

Få hjælp af en insolvensadvokat

keyboard_arrow_up